18/07/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך גורדון לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' קלרה סבג על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר לגורדון, המכללה האקדמית לחינוך, חיפה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך חברתי-קהילתי במסלול העל יסודי (ז'-י') ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את מכללת גורדון (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת גורדון עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר "בוגר בהוראה" בחינוך חברתי-קהילתי למסלול העל-יסודי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תקבל מכללת גורדון הסמכה להעניק תואר "בוגר בהוראה" בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל-יסודי. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל-יסודי היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכנית לתואר בוגר בהוראה דו-חוגי בלימודים כלליים.
  4. בתום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, כמפורט בגוף ההמלצה, ובמיוחד, סגל ההוראה, שיבוץ המורים לקורסים השונים, הסילבוסים בקורסים השונים ורשימות הקריאה.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל, יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.