12/09/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות סוקרים, פרופ' מרים מבורך ופרופ' אבי שגיא-שורץ, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה לחינוך ע"ש קיי לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך לגיל הרך, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. בתום שנה להפעלת התוכנית, תגיש המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לחוות דעתם של הסוקרים מיום 21.8.2017.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".