26/06/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לפתוח תוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה (M.Teach) למסלול היסודי (א'-ו')

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שלמה בק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) למסלול היסודי.
  3. לקראת פתיחת התוכנית בפועל, על המוסד להעביר לעיונה של הוועדה סילבוסים מעודכנים ומאוחדים בהתאם להערות שעלו בתהליך הבדיקה.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לחייב את מכללת לוינסקי לחינוך (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר מוסמך בהוראה למסלול היסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי במוסמך בהוראה למסלול היסודי. במקרה זה תוצע על ידי מכללת לוינסקי לחינוך לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית לקראת תואר "מוסמך בהוראה" למסלול העל-יסודי.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.