18/02/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית בהוראת העברית כשפה נוספת במסלול היסודי (א'-ו') לחברה הערבית(Teaching Hebrew to Speakers of Other Languages in the Elementary School Track for the Arab Society), מחוץ לקמפוס במזרח העיר ירושלים

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' רינה בן-שחר וד"ר עלי ותד, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.)  במתכונת דו-חוגית בהוראת העברית כשפה נוספת במסלול היסודי (א'-ו') לחברה הערבית, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. בהתבסס על חוות הדעת התכנונית, לאשר לקיים את תוכנית לימודים מחוץ לקמפוס במזרח ירושלים.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לחייב את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית בהוראת העברית כשפה נוספת במסלול היסודי (א'-ו') לחברה הערבית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי "בוגר בהוראה" בעברית כשפה נוספת. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" בשפה וספרות עברית המתקיימת במכללה האקדמית לחינוך בישראל – חיפה.
  6. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה: הסילבוסים, סגל ההוראה, פרופיל הסטודנטים ומכלול ההערות אשר עלו בחוות דעת הסוקרים.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.