18/08/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי (ז'-י') במתכונת חד-חוגית (High School Track: Mathematics), ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לחינוך – חמדת הדרום (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לחינוך – חמדת הדרום עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי במתכונת חד-חוגית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי במתכונת חד-חוגית. ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי במתכונת חד-חוגית, רשת הבטחון בתוכנית תהא התוכנית לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי המתקיימת במכללה האקדמית לחינוך תלפיות.
  4. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
  5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".