18/08/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לחינוך, מדעים ולספורט אוהלו בקצרין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו') במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרות ולאשר למכללה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי (א'-ו') במתכונת דו-חוגית, ולרשום אליה תלמידים. (Bachelor of Education (B.Ed.) in The Teacher Education Program:  Elementary  School Education (grades 1-6) Mathematics and General Studies.)
  3. לחייב את מכללת אוהלו בקצרין- מכללה אקדמית לחינוך, מדעים וספורט (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת אוהלו בקצרין- מכללה אקדמית לחינוך, מדעים וספורט עדיין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי במתכונת דו-חוגית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי במתכונת דו-חוגית. ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המתמטיקה ולימודים כלליים במסלול היסודי במתכונת דו-חוגית, רשת הביטחון בתוכנית תהא התוכנית לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בהוראת המדעים במסלול היסודי המתקיימת במכללה.
  4. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
  5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, לרבות ההתפתחות האקדמית של אנשי הסגל השייכים לתחום החינוך המתמטי.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".