12/09/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בכלכלה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון(B.A.) בכלכלה במתכונת דו-חוגית.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת דו-חוגית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  פנימית במסגרת התואר הראשון בניהול מערכות בריאות או בניהול מערכות מידע. בנוסף, תוצע לסטודנטים רשת ביטחון חיצונית במסגרת תוכניות הלימודים לתואר ראשון בשירותי אנוש, לימודים רב תחומיים, כלכלה וניהול המתקיימות במכללה האקדמית תל חי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה."
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".