20/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון. המועצה סבורה כי תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי ההתנהגות עלולה להטעות: בוגרי התוכנית יקבלו תואר במדעי ההתנהגות על סמך לימוד מחצית הקורסים שנדרשים לקבלת התואר, דבר שעלול להקשות על בוגריה להתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה או בסוציולוגיה. בהתאם לכך, ובכפוף לשינוי שם התוכנית במדעי ההתנהגות לתואר ראשון דו-חוגי (B.A.) בחברה והתנהגות, היא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' זאב רוזנהק על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי(B.A.) בחברה והתנהגות.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר ראשון דו-חוגי (B.A.) בחברה והתנהגות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות המתקיימת במכללה האקדמית נתניה.

בנוסף, תציע המכללה האקדמית לישראל ברמת גן,  "רשת בטחון"  פנימית במסגרת התואר הראשון בניהול מערכות בריאות או בניהול מערכות מידע המתקיימות במכללה.

  1. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  2. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.

אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".