26/05/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב (Computer Science)

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשותו של פרופ' אמיר עמיהוד, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לישראל רמת-גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב ((Computer Science, לפרסמה ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לקראת שנה ב' לתוכנית, על המוסד לגייס חברי סגל נוספים כפי שהתחייב ולהעביר דיווח בנושא במסגרת בדיקת התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית- תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב המתקיימת במכללה האקדמית נתניה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים. אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  7. לקראת שלב ההסמכה יעביר המוסד דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה.