24/09/20

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת-גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות מישיבתה מיום 15.9.2020 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' דוד מיודוסר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית לישראל ברמת גן אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בטכנולוגיות למידה דיגיטלית Digital Learning Technologies)).
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בטכנולוגיות למידה דיגיטלית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בטכנולוגיות למידה דיגיטלית. במקרה זה תוצע לסטודנטים בעלי תעודת הוראה הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית על ידי מכללת סמינר הקיבוצים במסגרת התוכנית לתואר שני (M.Ed.) בטכנולוגיות בחינוך. לסטודנטים בעלי תואר ראשון ללא תעודת הוראה, תוצע "רשת בטחון פנימית" מנהלית של החזר שכר לימוד.
  5. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה תוך התייחסות להערות הוועדה משלב מתן אישור הפרסום וההרשמה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  7. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.