16/11/21

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בניהול מצבי חירום ומשבר

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול, עסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה לגבי הנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יהושוע שמר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית לישראל ברמת גן לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול מצבי חירום ומשבר B.A. in Emergency Crisis Management ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית לישראל ברמת גן (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר ראשון בניהול מצבי חירום ומשבר וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון בניהול מצבי חירום ומשבר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית לישראל ברמת גן לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית התוכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות המתקיימת במכללה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
  6. לקראת שלב ההסמכה, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה האקדמית לישראל ברמת גן.