29/05/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' מיכאל קודיש ופרופ' רונן בצרי על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית נתניה אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה M.Sc.)) במדעי המחשב.
  3. לקראת שלב ההסמכה תבחן התוכנית בשנית, לרבות יישום ההערות כפי שעלו בחוות דעת הסוקרים, ולרבות גיוס שני אנשי סגל ליבתי נוספים מתחום מדעי המחשב.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המכללה להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.Sc.) במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון פנימית" – השלמה לתואר במינהל עסקים MBA)) במכללת האקדמית נתניה, בהתאם להתחייבות המכללה או לחלופין הסדר מינהלי.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.