24/04/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית נתניה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית נתניה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית נתניה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות הרלוונטיות לתואר ראשון בעבורן מוסמכת המכללה להעניק את התואר.
  4. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".