06/02/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במוזיקה במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לרוח, חינוך ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מירה זכאי על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולאשר למכללה האקדמית ספיר לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במוזיקה במתכונת דו-חוגית, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית ספיר (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) במוזיקה במתכונת דו-חוגית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר ראשו (B.A.)  במוזיקה. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (B.A.) במוזיקה היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות בעבורן מוסמכת המכללה להעניק את התואר, בהתאם לפירוט הבא:

באם לא יינתן אישור להענקת תואר ראשון במוזיקה, רשת הביטחון ללומדים בתוכנית הדו-חוגית ב"מוזיקה" עם התוכנית הדו-חוגית ב"תרבות – יצירה והפקה" תהא תואר ראשון (חד-חוגי) ב"תרבות – יצירה והפקה". ורשת הביטחון ללומדים בתוכנית הדו-חוגית ב"מוזיקה" עם התוכנית הדו-חוגית ב"מדעי המחשב" תהא תואר ראשון (דו-חוגי) ב"תרבות – יצירה והפקה" וב"מדעי המחשב".

  1. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה.
  2. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".