17/07/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי תרבות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית ספיר לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בלימודי תרבות, ולרשום אליה תלמידים.
  3. בהתאם להחלטת ות"ת פתיחת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי תרבות הנה בכפוף לקבלה של מינימום 28 סטודנטים למחזור.
  4. לחייב את המכללה האקדמית ספיר (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בלימודי תרבות, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) בלימודי תרבות. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.A.) בלימודי תרבות היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בלימודי תרבות הסדר מנהלי של החזר שכר לימוד כ"רשת בטחון" לסטודנטים.
  5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  6. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".