17/12/19

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בסיעוד

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות בקשת המכללה האקדמית  עמק יזרעאל  ואודות חוות דעת הסוקרות, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מיכל גרנות וד"ר אורלי גרינשטיין-כהן על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתן.
  2. לאשר למכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בסיעוד, ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לקראת שלב ההסמכה יתבקש המוסד להגיש דו"ח התפתחות בו יפרט את אופן יישום המלצות הסוקרות.
  4. לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני ללא תזה (M.A.) בסיעוד, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מוצע, על ידי המוסד, לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון פנימית" במסגרת התוכנית לתואר שני (M.A.) במינהל מערכות בריאות במוסד או החזר שכר לימוד לסטודנטים, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה."