24/04/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.S.N.) ללא תזה בסיעוד

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לחברות הוועדה המקצועית, בראשות פרופ' תמר קרוליק, על הדו"ח שהגישו ועל עבודתן עד כה.
  2. לאשר למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.S.N.) בסיעוד ולרשום אליה סטודנטים.
  3. על המוסד להקפיד לרשום עד 35 סטודנטים בכל מחזור לימודים בשנתיים הראשונות להפעלתה של התוכנית.
  4. לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני ללא תזה (M.S.N.) בסיעוד וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע, על ידי המוסד, לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בסיעוד (M.S.N.) של אוניברסיטת חיפה, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  7. החלטה זו כפופה לקיום דיון וקבלת החלטה בות"ת.