16/11/21

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Optom.) במדעי האופטומטריה

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, מדעים, פארה רפואי ושלוחות חו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' ניצה גולדנברג-כהן, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית צפת לפרסם את דבר פתיחתה של תכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.Optom) במדעי האופטומטריה (Bachelor Optometry), ולרשום אליה סטודנטים.
  3. פתיחת תכנית הלימודים בפועל מותנית באישור הלשכה המשפטית של המל"ג על המצאת הסכמים חתומים בין המכללה האקדמית צפת לבין כלל המקומות ובתי החולים שהמוסד התחייב לעבוד איתם לביצוע שנות ההתנסות מעשית.
  4. מל"ג רושמת לפניה את התחייבות המכללה האקדמית צפת להקים מרפאת עיניים בתוך המכללה, ולהעסיק רופא שמקבל דרך כל קופות החולים כדי לחשוף את הסטודנטים לפתולוגיות.
  5. לחייב את המכללה האקדמית צפת (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית צפת עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Optom) במדעי האופטומטריה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר ראשון (B.Optom) במדעי האופטומטריה. ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר הראשון (B.Optom) במדעי האופטומטריה, המכללה האקדמית הדסה מתחייבת להעניק "רשת ביטחון חיצונית" ולקלוט את הסטודנטים לתכנית הלימודים באופטומטריה במכללה האקדמית הדסה.
  6. לחייב את המכללה להחתים כל סטודנט על ההצהרה המתייחסת לחובת הבדיקות והטיפולים אשר נדרשים במסגרת שנות הלימוד בתכנית.
  7. על המוסד לחשוף את הסטודנטים לבתי החולים רק בסמסטר ב' של שנה ג'.