16/11/21

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.H.A.) ללא תזה בניהול מערכות בריאות

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול, עסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.10.2021 לגבי הנושא שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עמיר שמואלי ופרופ' דן גרינברג על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית שערי מדע ומשפט לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה A.).H.M)  בניהול מערכות בריאות Master of Arts in Health Management ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית שערי מדע ומשפט (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית שערי מדע ומשפט אינה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר שני ללא תזה בניהול מערכות בריאות וקיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה בניהול מערכות בריאות. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית שערי מדע ומשפט לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" של החזר שכר לימוד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלה (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
  6. לקראת שלב ההסמכה, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה האקדמית שערי מדע ומשפט.