06/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי משפחה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית של תל אביב יפו לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בלימודי משפחה, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית של תל אביב יפו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בלימודי משפחה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) בלימודי משפחה. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.A.) בלימודי משפחה היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות הרלוונטיות לתואר שני בעבורן מוסמכת המכללה להעניק את התואר, או להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני בלימודי משפחה "רשת ביטחון" במסגרת התוכנית לתואר שני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה המתקיימת באוניברסיטה העברית בירושלים.
  4. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".