06/03/18

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' אליצור, על הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה ולאשר למכללה האקדמית של תל אביב יפו לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית של תל אביב יפו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכנית בפסיכולוגיה קלינית (מיקוד ילדים) בעבורה מוסמכת המכללה להעניק את התואר.
  4. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".