07/11/17

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' שלמה מורן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למכללה האקדמית תל- חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה  (M.Sc.) במדעי המחשב ולרשום אליה תלמידים.
  3. עד לשלב ההסמכה, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה כפי שפורטו בדו"ח הוועדה המקצועית.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר לשני ללא תזה  (M.Sc.) במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת הסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.