12/11/19

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל מערבי (תוכנית משותפת) לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול וכלכלה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובדו"ח הוועדה המקצועית, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית, בראשות פרופ' בני בנטל, על הדו"ח שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה ולאשר למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל מערבי (תוכנית משותפת) לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול וכלכלה, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית גליל מערבי (כנהוג במל"ג) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול וכלכלה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר, היא מתחייבת להחזיר את מלוא שכר הלימוד לסטודנטים. זאת, בהתאם להסדר מנהלי שייקבע בין המכללה האקדמית תל-חי לבין המכללה האקדמית גליל מערבי, ועל פי הנחיות המל"ג.
  4. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבדק התוכנית על ידי הוועדה לקראת שלב ההסמכה.
  5. לקראת שלב ההסמכה ייבדק יישום המלצות הוועדה המקצועית משלב הפרסום וההרשמה, ובפרט תיקון הליקויים שנמצאו במספר קורסים, שיפור הניסיון המחקרי של חברי הסגל וגיוס חבר סגל בכיר מתחום הניהול שינווט, יחד עם איש סגל בכיר בכלכלה, את התוכנית.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".