17/12/19

אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בחינוך

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שלמה רומי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית תל-חי אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) עם תזה בחינוך.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את המכללה האקדמית תל-חי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.)עם תזה בחינוך וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני עם תזה בחינוך. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התוכנית לתואר שני (ללא תזה) בחינוך.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.