12/09/17

אישור פרסום והרשמה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראה" במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' שלמה בק על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללת סכנין אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר מוסמך בהוראה (M.Teach) ללא תזה במסלול העל-יסודי.
  3. לחייב את מכללת סכנין (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי מכללת סכנין אינה מוסמכת להעניק בשלב זה מוסמך בהוראה (M. Teach) במסלול העל-יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי מכללת סכנין לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בהוראה M. Teach המתקיימת במכללת סמינר הקיבוצים.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".