20/06/17

אישור פרסום והרשמה למכללת שאנן לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללת שאנן לפתוח את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי.
  3. עד למתן ההסמכה, על המכללה להתייחס להערות ולהצעות של שני הסוקרים שבדקו את התוכנית, כפי שהן מופיעות בחוות דעתם הסופית שהוגשה למל"ג.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.Ed.) בייעוץ חינוכי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" מנהלית (החזר שכר לימוד), בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.