11/12/18

אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע דו-חוגי

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה לאמצן, כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' ניב אחיטוב ופרופ' ניצה גרי, על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למסלול האקדמי המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע דו-חוגי, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המסלול האקדמי המכללה למינהל (כנהוג במל"ג) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע דו-חוגי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר, היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות הרלוונטיות לתואר ראשון בעבורן מוסמכת המכללה להעניק את התואר.
  4. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבדק התוכנית על ידי הסוקרים לקראת שלב ההסמכה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".