16/07/19

אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה, בפסיכולוגיה קלינית

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנידון ובדו"ח הוועדה המקצועית והיא מחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה, בראשות פרופ' יהונתן הפרט, על הדו"ח שהגישה.
2. לאמץ את המלצות הוועדה ולאשר למסלול האקדמי המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית, ולרשום אליה תלמידים.
3. מספר הסטודנטים המתקבלים יוגבל ל-15 סטודנטים בכל מחזור. לקראת שלב ההסמכה, הגבלת מספר הסטודנטים המתקבלים לתוכנית תיבחן שוב על ידי הוועדה המקצועית.
4. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כמקובל) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית , וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית "רשת ביטחון פנימית" – תואר שני בפסיכולוגיה של הספורט במסלול האקדמי המכללה למינהל, או "רשת ביטחון חיצונית"- תואר שני בפסיכולוגיה קלינית במכללה האקדמית תל אביב-יפו.
5. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
7. פתיחת הלימודים בפועל מותנית בהמצאת הסכמים חתומים עם הגופים והמוסדות בהם תתקיים ההכשרה המעשית (פרקטיקום).