18/08/20

אישור פרסום והרשמה למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע הנתונים

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' אביגדור גל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדע הנתונים  (Data Science) ולרשום אליה סטודנטים.
  3. כתנאי לפתיחת התוכנית בפועל על המוסד:

א.         לגייס  חבר סגל לאחר דוקטורט בתחום הסטטיסטיקה.

ב.         הקורס מבוא להסתברות יהווה דרישת קדם לקורס מבוא לסטטיסטיקה.

  1. לקראת שלב הסמכת התוכנית על המוסד לשבץ בכל תחום שיש בו קישור אינטרדיסציפלינרי, בנוסף למומחי התוכן של אשכול זה גם חבר סגל שתחום התמחות הליבה שלו הוא במדעי הנתונים. שיבוץ הכולל מחויבויות בהוראה ושותפות בניהול הפרויקטים.
  2. הוועדה ממליצה לבחון דרכים להקלה בעומס ההוראה למרצים מרכזיים בתוכנית, על מנת לאפשר להם לפתח בצורה מיטבית את הקורסים החדשים הנדרשים לתוכנית הלימודים. הועדה רואה יתרון בהכרה בעבודה הנדרשת לפיתוח חלק מהותי בהשכלה של סטודנטים במדעי הנתונים כתוכנית חדשה אשר תתפתח בשנים הקרובות. התפתחות כזו דורשת ראייה רחבה סטטיסטית ודידקטית והשקעת זמן רב בהבטחה שלבוגר יהיה הרקע הנדרש בסוף הכשרתו.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) במדע הנתונים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים במדעי המחשב (B.Sc.) לתואר ראשון.
  5. על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים לתקופת הקורונה.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.