23/05/17

אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאשר למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני  (M.S.N.) בסיעוד.
  3. על המרכז להמשיך בניסיונות לגייס חברי סגל בכירים ובעלי תואר שלישי.
  4. לקראת פתיחת שנה ב' בתוכנית, תמציא המכללה לוועדה חוזי התקשרות עם הרופאים הבכירים והמומחיות הקליניות המשמשים כמנחים בתוכנית הלימוד המעשית.
  5. בהתאם להחלטת ות"ת, פתיחת התוכנית בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של 20 סטודנטים במחזור.
  6. על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  7. על המרכז להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המרכז אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בסיעוד וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המרכז להעניק את התואר. במקרה זה, יוצע על ידי המרכז לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרתהחזר מלא של שכר הלימוד, בהתאם להתחייבות המוסד.
  8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המרכז את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.