21/05/19

אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) בכריית מידע – עם/וללא תזה

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' שלמה מורן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
2. לאשר למרכז האקדמי לב ולמכון טל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני M.Sc.) ) בכריית מידע עם/וללא תזה ולרשום אליה תלמידים.
3. על המוסד להוסיף לקורס "מידענות טכנולוגית בבריאות" קורס קדם "כריית מידע ברפואה".
4. לקראת שלב הסמכת התוכנית, על המרכז האקדמי לב להציג עמידתו בהמלצות הוועדה כפי שפורטו בדו"ח זה ובמכתבי הוועדה.
5. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
6. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בכריית מידע – עם/וללא תזה. וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת הסדר מנהלי, בהתאם להתחייבות המוסד.
7. לבקש מהוועדה הבודקת/סוקרים להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה".