24/09/19

אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים, ואי מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת תקשורת מחשבים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בעניין בקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים   והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' דן מרום על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאשרלמרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים ולרשום אליה תלמידים.
  3. לא לאשרלמרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסת תקשורת מחשבים מפאת העדר סגל אקדמי המתאים להנחיית תזות.
  4. ניתן יהיה לשקול בשנית את בקשת המכללה לפתוח תוכנית עם תזה בשלב הבא וככל שיגויס סגל איכותי ופעיל בתחום, שליבת המחקר שלו הנה בתחום תקשורת מחשבים ושפרסומיו מהעת האחרונה.
  5. לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מתחייב המרכז לתת החזר כספי מלא לכל סטודנט.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשפ"א ולזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.