06/02/18

אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בניהול בשתי התמחויות: ניהול ארגוני שרות וניהול בינלאומי

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. לאמץ המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי למשפט ולעסקים אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בניהול בשתי התמחויות: ניהול ארגוני שרות וניהול בינלאומי.
  3. לחייב את המרכז האקדמי למשפט ולעסקים (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים אינו מוסמך להעניק בשלב זה לתואר שני (M.A.) בניהול בשתי התמחויות: ניהול ארגוני שרות וניהול בינלאומי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המרכז להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון"  פנימית  מינהלית של החזר  שכר לימוד.
  4. על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".