12/02/19

אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי למשפט ועסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יעקב הכהן-קרנר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למרכז האקדמי למשפט ועסקים לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב ולרשום אליה סטודנטים.
  3. לקראת הגשת דו"ח ההתקדמות, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה כפי שפורטו בדו"ח הוועדה המקצועית, ובפרט בנושא התחייבותו לגייס את פרופ' וולקוביץ כראש התוכנית החל משנת הלימודים תשפ"א.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל סטודנט/ית על הצהרה לפיה ידוע לסטודנט/ית כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסלול האקדמי המכללה למינהל, בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.