17/07/18

: אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר למרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (.B.Sc) במדעי המחשב והמידע.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב המתקיימת במכללה האקדמית של תל אביב-יפו, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  6. לקראת שלב ההסמכה, תעביר כנהוג המכללה דו"ח התקדמות, אשר ייבחן על ידי שני סוקרים (בהתאם לנוהל המנחה מתי יש לפנות לסוקרים ומתי יש למנות ועדה).