12/02/19

אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A,) ללא תזה בלימודי משפט

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט היא מתחייבת לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכניות הרלוונטיות לתואר שני בעבורן מוסמכת המכללה להעניק את התואר, או להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט החזר כספי מלא.
  4. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".