24/04/18

אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) מוסמך בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, אישור פרסום והרשמה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל יסודי.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכניות לימודים אלו (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התארים מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. לחייב את סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני "מוסמך בהוראת המתמטיקה" למסלול העל יסודי וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי מוסמך בהוראת המתמטיקה במסלול העל יסודי. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת אחת התוכניות המתקיימות במכללה.
  5. לקראת שלב ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק התוכנית הלכה למעשה, לרבות הקמת מערך התנסות נפרד לתלמידי התואר השני.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.