28/11/17

אישור פרסום והרשמה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יעקב בורטמן ופרופ' עודד שוסייב על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית.
  3. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.