29/05/18

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בספורטתרפיה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת הקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בספורטתרפיה, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בספורטתרפיה.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) בספורטתרפיה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה בקריה האקדמית אונו, בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.
  6. לקראת שלב ההסמכה, תעביר כנהוג המכללה דו"ח התקדמות, אשר ייבחן על ידי שני סוקרים (בהתאם לנוהל המנחה מתי יש לפנות לסוקרים ומתי יש למנות ועדה).