24/04/18

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים במתכונת חד-חוגית

בהמשך להחלטת מל"ג מיום 27.9.2016 אשר התנתה את פתיחת התוכנית שבנדון בעמידה מלאה בדגם לתואר ראשון כללי/ רב-תחומי, הגיש המוסד בזמנו תוכנית לימודים מתוקנת בהתאם לדגם. המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי, משפטים מיום 14.2.2017 והיא החליטה כלהלן:

  1. לחזור ולהודות לוועדת הבדיקה בראשות פרופ' יורם שחר על עבודתה.
  2. להעניק לקריה האקדמית אונו אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים.
  3. לחייב את המוסד (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי הקריה האקדמית אונו אינה מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.A.) בלימודים רב-תחומיים וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי הקריה האקדמית אונו לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכניות הלימודים במדעי החברה, מנע"ס ומדעי הרוח בהן למוסד קיימת הסמכה להעניק תואר אקדמי.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות, תיבדק התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".