24/04/18

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול החולה – Case Manager

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית על הדו"ח שהגישה ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול החולה  Case- Manager ולרשום אליה תלמידים.
  3. עד לשלב ההסמכה, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה המקצועית כפי שפורטו בדו"ח שהוגש.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול החולה –  Case Manager וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת התואר השני במינהל עסקים בהתמחות בניהול פארמה ומערכות בריאות בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ח וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.