24/04/18

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' שלמה מורן ופרופ' עופר אריאלי על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב ולרשום אליה תלמידים.
  3. בתום שנת ההפעלה הראשונה, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הסוקרים כפי שפורטו בחוות הדעת המקצועיות לרבות התייחסות לגבי איכות ההוראה.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים במינהל עסקים במסלול מערכות מידע בהתאם להתחייבות המוסד.
  6. לאור העובדה כי תחום זה הוא תחום ידע חדש בקריה יש להקים ועדה מקצועית אשר תבדוק את תוכנית הלימודים על כל היבטיה הלכה למעשה לקראת שלב ההסמכה.
  7. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.