26/06/18

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ישראל גלעד על עבודתה והמלצתה.
  2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים בשני מסלולי התמחות: משפט יזמות ועסקים ומשפט ציבור וחברה.
  3. לחייב את הקריה האקדמית אונו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי הקריה האקדמית אונו איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים בשני מסלולי התמחות: משפט יזמות ועסקים ו-משפט ציבורי וחברה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך הקריה להעניק תואר זה. במקרה זה תוצע על ידי הקריה האקדמית אונו לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני  במינהל עסקים המתקיימת במוסד.
  4. עם תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, תבחן התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה והתקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.