19/03/19

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בין-תחומי (M.A.) במדעי הבריאות והשיקום ללא תזה

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית על הדו"ח שהגישה ועל עבודתם עד כה.
  2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בין תחומי (M.A.) במדעי הבריאות והשיקום ללא תזה ולרשום אליה סטודנטים.
  3. עד לשלב ההסמכה, על המוסד להציג עמידתו בהמלצות הוועדה המקצועית כפי שפורטו בדו"ח שהוגש.
  4. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה שני בין תחומי (M.A.) במדעי הבריאות והשיקום ללא תזה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית במסגרת החזר כספי לסטודנטים.
  6. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ט וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.