16/07/19

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות הנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' פרידה דקייזר-גנץ על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
2. לאשר לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד, ולרשום אליה סטודנטים.
3. לקראת שלב ההסמכה יתבקש המוסד להגיש דו"ח התפתחות בו יפרט את אופן יישום המלצות הוועדה המקצועית.
4. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים בתוכנית, על המוסד להעביר הסכמים מתוקנים וחתומים עם כל המקומות להכשרה קלינית. ההסכמים יבטיחו תקופת התקשרות ארוכה (לפחות לתקופת מחזור תוכנית הלימודים) ללא אפשרות סיום כל שנה. כמו כן יכללו ההסכמים התחייבות כי גם במקרה של סיום ההתקשרות, כל סטודנט הלומד במוסד, יוכל לבצע הוראה קלינית. כל הסכם יפרט את מספר הסטודנטים הנכללים בו, באופן שיבטיח הכשרה קלינית עבור כל הסטודנטים בתוכנית.
5. בהתאם לדו"ח הוועדה, מספר הסטודנטים המתקבלים לשנה א' לא יעלה על 40 סטודנטים. המוסד יוכל להעלות את המספר באופן הדרגתי ב- 20 סטודנטים לכל מחזור לימודים.
6. לחייב את המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
7. לחייב את המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק, בשלב זה, תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה מוצע, על ידי המוסד, לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון חיצונית" במסגרת התוכנית לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהתאם להתחייבות המוסד.
8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תש"פ וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.