18/02/20

אישור פרסום והרשמה לקריה האקדמית אונו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית (M.A. Master of Digital Strategy and Marketing Communications)

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' יהושע צאל ופרופ' דוד מזורסקי, על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולאשר לקריה האקדמית אונו לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה (M.A.) באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית, ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את הקריה האקדמית אונו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה עדיין איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.A.) באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית. ב. אם המכללה לא תוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני ללא תזה (M.A.) באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית היא מתחייבת להציע לסטודנטים הלומדים בתוכנית לתואר שני ללא תזה באסטרטגיה דיגיטלית ותקשורת שיווקית "רשת בטחון" פנימית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים בהתמחות שיווק ופרסום (A..B.M) המתקיימת בקריה האקדמית אונו.
  4. תוכנית הלימודים הנדונה תיבחן פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה.
  5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".