18/06/19

אישור פרסום והרשמה לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' קימל על הדו"ח שהגישה.
2. לאמץ את המלצות הוועדה ולאשר לשנקר – הנדסה עיצוב אמנות לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני ללא תזה (M.Des.) במשחקים דיגיטליים, ולרשום אליה תלמידים.
3. לחייב את שנקר – הנדסה עיצוב אמנות (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי שנקר – הנדסה עיצוב אמנות עדיין איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.Des.) בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק תואר שני ללא תזה (M.Des.) בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים. ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני ללא תזה (M.Des.) בבעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים הוא מתחייב לקלוט את הסטודנטים במסגרת התוכנית לתואר שני (M.Des.) בעיצוב בעבורה הוא מוסמך להעניק את התואר.
4. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במוסד.
5. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".