28/04/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.EM.S.) ברפואת חירום של המכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בעניין הענקת אישור פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר ראשון ברפואת חירום במכללה האקדמית צפת, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יהושע שמר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. לאשר למכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון ((B.EM.S. ברפואת חירום.
  3. לאחר קבלת אישור הפתיחה, על המכללה להעביר לוועדה דפי הבהרה למועמדים לתוכנית בהם יובהר כי מדובר בתוכנית לתואר ראשון ברפואת חירום ולא ב- Pre-Med.
  4. המכללה אינה רשאית לקיים קורסים מקבילים עם הפרדה מגדרית ועם מורים שונים מאלה שאושרו לשם קבלת אוכלוסייה חרדית. אם ברצונה לפתוח תוכנית כזאת עליה להגיש בקשה נפרדת למל"ג.
  5. לאמץ את המלצת ות"ת לפיה אישור פתיחת התוכנית הנה בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם כל המקומות בהם תתבצע ההכשרה המעשית לתקופה של שלוש שנים, וזאת עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו.
  6. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון ברפואת חירום וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון בסיעוד במכללה האקדמית עמק יזרעאל, בהתאם להתחייבות המוסד.
  7. לבקש מהוועדה הבודקת להמשיך וללוות את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.
  8. בהתאם להחלטת המל"ג מיום 16.9.14 בנושא "תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים", תוקף אישור הפרסום הניתן למוסד מוגבל לשנתיים (דהיינו, לשנה"ל תשע"ו וזו שלאחריה). אם לא יפתח המוסד את התוכנית במסגרת הזמן כאמור לעיל יהיה עליו לפעול בהתאם להחלטת המל"ג האמורה.