08/09/15

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות למרכז האקדמי שערי משפט

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' צ'רניחובסקי על עבודתה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה הבודקת ולהעניק למרכז האקדמי שערי משפט אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות.
  3. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במנהל מערכות בריאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות במכללה האקדמית הדסה בהתאם להתחייבות המוסד.
  4. לקראת תום שנה א' של השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במרכז. הוועדה תבחן את התקדמות המרכז בנושאים השונים.