30/12/14

אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות של המכללה האקדמית ענק יזרעאל

בישיבתה ביום  ח' בטבת תשע"ה ( 30.12.2014)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת ועדת משנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' דב צ'רניחובסקי על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית עמק יזרעאל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) במינהל מערכות בריאות.
  3. לחייב את המכללה האקדמית עמק יזרעאל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח  3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית עמק יזרעאל אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.A.)  במינהל מערכות בריאות וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא תוסמך המכללה להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.)  במינהל מערכות בריאות. במקרה זה תוצע על ידי המכללה האקדמית עמק יזרעאל לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" פנימית הכוללת לבחירת הסטודנט המשך לימודים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני המתקיימת במכללה או החזר שכר לימוד.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".